След каква възраст преподаватели в УХТ не могат да бъдат избирани на ръководни длъжности в съответствие с чл. 34 чл. 4 от Правилника за устройството и дейността на УХТ?

Има няколко случая на преподаватели навършили 65 годишна възраст, работещи все още на основен трудов договор в УХТ съгласно параграф 11 от ЗВО, които са предложени за ръководители на катедри. Противоречат ли тези кандидатури с чл. 34 ал. 4 от Правилника на УХТ?

 

По първия въпрос – относно кога се придобива право на пенсия - Кодекса за социално осигуряване (КСО) е общ закон и урежда общия случай. Закона за висшето образование (ЗВО) е специален по отношение на КСО и следва да се приложи ЗВО, който препраща в параграф 11, към чл.328, ал.1, т.10 от Кодекса на труда, а именно навършване на 65г. за професори, доценти и доктори на науката.

По втория въпрос – относно казуса - Правилно е становището, че тези кандидатури, които са навършили 65г. са несъответни на чл.34, ал.4 от Правилника на УХТ. За лицето, което е на 64г., следва да се съблюдава датата, на която ще навърши 65г. – ако тази дата е преди датата на избора (както е записано в чл.34, ал.4 от Правилника – „към датата на избора са добили право..”)- то кандидатурата не противоречи на изискванията на Правилника, ако преди датата на избора ще навърши 65г., то тя противоречи на правилника и не следва да се издига.

 


 

 

 

В нашето училище имаме колега, който има висше образование по предмета, който преподава, но няма педагогическо образование, може ли да бъде съкратен ако се появи кандидат, с педагогическо образование?


Ако в длъжностната характеристика (ако лицето е подписало такава) е записано, че задължително трябва да има педагогическо образование, но е назначен въпреки това - няма опасност от уволнение на основание, че не отговаря на изискванията за заеманата длъжност. Ако бъде изменена длъжностната характеристика по начин, че той не отговаря на нея тогава може да бъде уволнен на основание чл.328, ал.1, т. 10 от КТ.

Тъй като вие питате може ли да бъде съкратен, ако се появи кандидат с педагогическо образование, то искам да ви поясня, че не може да бъде съкратен, защото при съкращение се закрива бройката и после колкото и кадри да се появят, работодателя не може да назначава на тази бройка човек.

 


 

 


Къде се урежда въпроса с членския внос и може ли КТД да третира размера на членския внос на синдикални членове?


Членския внос представлява имуществено задължение, на всеки член на сдружението (синдиката) към самото сдружение. Затова в Закона за юридическите лица с нестопанска цел(ЗЮЛНЦ), в чл.20,т.12 е казано, че част от задължителното съдържание на устава е "реда за определяне на размера и начина на внасяне на имуществените вноски;"


КТД урежда въпроси между работници и служители от една страна и работодателя от друга по въпроси свързани с трудовите и осигурителните отношения, които не са уредени с повелителни норми в закона. Членския внос не е въпрос свързан с трудови и осигурителни отношения, още по малко между работници и работодател. Членския внос е отношение между синдикалния член и организацията, в която членува, при това чл.20,т.12 от ЗЮЛНЦ императивно посочва задължителните елементи на съдържанието на устава на сдружението (синдиката). Следователно КТД не може да урежда въпроси свързани с размера на членския внос на синдикалните членове, в организации страни по него. В КТД може да се договори Работодателя да го събира по ведомост. Може да се уговори присъединителна вноска (размер, начин на събиране, начин на разходване и т.н.) за работници и служители не членуващи в синдикат страна по договора.